Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY ROUTE 66 HRADEC KRÁLOVÉ

provozované společností 3LEW, spol. s r.o., Drtinova 306, 503 11 Hradec Králové

Platné od 1. 7. 2015                                                                                                                                               

1.

Poskytovatel služby v rozsahu " provozování autoškoly "  ( výuka a výcvik, kondiční jízdy, školení řidičů ) - dále jen " Dodavatel " : 3LEW spol. s r.o., IČO 25286323, s místem podnikání Drtinova 306 Hradec Králové, tel. +420603496759, e-mail : info@autoskola66.cz.

2.

Spotřebitel ( dále jen "Žák" ) je osoba, která čerpá ( nebo plánuje čerpat) služby "Dodavatele" ( teoretická výuka, praktický výcvik, školení, kondiční jízdy, vrácení řidičského oprávnění, individuální výcvik).

3.

Vznik smluvního vztahu nastává v momentě, kdy se " Žák" přihlásí k čerpání služby.

U služby "Individuální výcvik /Individuální kurz" nebo "Vrácení řidičského oprávnění" nebo "Rozšiřující výcvik" nebo "Doplňující výcvik"  nebo "Sdružený výcvik", vzniká smluvní vztah podáním podepsaného formuláře " Žádost ", uhrazením kurzovného nebo uhrazením dohodnuté první splátky.

U  služby "Kondiční jízdy" vzniká smluvní vztah podáním "Přihlášky k čerpání kondičních jízd". U "Školení řidičů" nastává vznik smluvního vztahu  v momentě, kdy "Žák" uhradil  "Dodavateli" objednané služby a to v celé výši dle platného ceníku zveřejněném na www.autoskola66.cz nebo v momentě, kdy "Žák" uhradil první splátku ze dvou nebo tří splátek dohodnutých při přihlášení "Žáka".

Úhrada objednaných služeb může být "Žákem" provedena hotově nebo bankovním převodem. Smluvní vztah nastává i v momentě, kdy službu za "žáka" objednala třetí osoba ( příbuzní, apod.).

4.

Práva "Žáka", který se přihlásil k službě " Individuální výcvik " u "Dodavatele" :

 • právo volby intenzity výcviku

 • právo plánovat své umístění na první závěrečné zkoušky, a to již v polovině výcviku, aby nedošlo k prodlevě mezi ukončením výcviku a závěrečnými zkouškami ( po dohodě s instruktorem )

 • právo kdykoli přerušit výuku a výcvik za podmínek uvedených níže

 • právo nedokončit výuku a výcvik před prvními závěrečnými zkouškami za podmínek uvedených níže

 • právo požádat o převod do jiné autoškoly

 • právo odmítnout nabízený termín výuky nebo výcviku

 • právo odmítnout tzv. příkup praktické jízdy, pokud "Žák" z praktické jízdy neprospěl u závěrečných zkoušek

 

5.

Povinnosti "Žáka", který se přihlásil k jakémukoli čerpání služby "Dodavatele" :

 • povinnost docházet včas na předem domluvený termín a čas pro výuku i výcvik

 • povinnost předkládat před zahájením každé výuky a výcviku " Legitimaci žáka " k lektorově zápisu

 • povinnost předem omluvit svou plánovanou absenci, v případě rušení účasti na praktické jízdě, povinnost hlásit absenci nejméně 24 hodin předem, aby mohl lektor nabízet volnou jízdu jinému žákovi

 • povinnost předem omluvit svou plánovanou absenci, v případě rušení účasti na teoretické hodině, povinnost hlásit absenci nejméně 24 hodin předem

 • povinnost dodržovat doporučený učební plán

 • povinnost uhradit min. první splátku ve výši 3000,- Kč před první hodinou výuky / výcviku

 • povinnost uhradit kurzovné nebo cenu za objednanou službu v plné výši před zahájením závěrečné zkoušky

 • povinnost hlásit změny osobních údajů, které jsou uvedeny v přihlášce "Žáka" do pěti pracovních dnů v sídle autoškoly

 • povinnost nahlásit " Poskytovateli " svou možnou nebo plánovanou absenci na plánovaných závěrečných zkouškách bez prodlení, nejpozději však 10 pracovních dní před závěrečnými zkouškami

 • povinnost do 3 měsíců ode dne zahájení výuky a výcviku, oznámit "Dodavateli " svůj záměr přerušit výuku a výcvik, se záměrem pokračovat později a to písemnou formou podanou na adrese "Dodavatele"

 • povinnost do 5 pracovních dnů ohlásit " Dodavateli " ztrátu zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vzniklou v průběhu výcviku

 • povinnost ohlásit svůj záměr nepokračovat ve výuce a výcviku ze zdravotních důvodů bez ztráty zdravotní způsobilosti, nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku zdravotních potíží a to písemnou formou podanou na adrese "Dodavatele" a předložením potvrzení od praktického lékaře

 • povinnost ohlásit okamžitě  " Dodavateli " zákaz k řízení motorových vozidel ( nebo je ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel ) vzniklou v průběhu výcviku

 • povinnost ohlásit svůj záměr ukončit výuku a výcvik z osobních důvodů, nejpozději však do 40 dnů ode dne podání přihlášky, tzv. "Žádosti"

6.

Práva " Dodavatele " vůči " Žákovi "

 • právo k přezkušování "Žáka" ze získaných znalostí a dovednosti ( teoretický a praktický výcvik )

 • právo vyžadovat povinnou docházku na zákonem stanovené povinné hodiny výuky a výcviku

 • právo koordinovat umístění "Žáka" na závěrečné zkoušky s ohledem na splnění učebních osnov a předpisů stanovených zákonem

 • právo kontrolovat plnění povinností "Žáka"

 • právo požadovat úhradu objednané služby

 • právo požadovat po "Žákovi" úhradu tzv. prostoje ( ušlé mzdy učitele ), pokud se žák nedostavil na plánovanou vyučovací jízdní hodinu a ze zmíněné hodiny se neomluvil nejméně 24 hodin před začátkem zmíněné hodiny. Poplatek za prostoj nahrazující ušlou mzdu učitele činí 250,-Kč za jednu vyučovací hodinu. Čekací doba v tomto případě je 15 minut

7.

Povinnosti " Dodavatele " vůči " Žákovi " :

 • povinnost seznámit "Žáka" s obvyklým průběhem výuky a výcviku

 • povinnost požádat "Žáka", aby se v klidu doma seznámil s platnými Všeobecnými podmínkami "Dodavatele" pro daný kalendářní rok, které jsou stabilně umístěny na www.autoskola66.cz.

 • povinnost seznámit "Žáka" se systémem plánování žáků na závěrečné zkoušky

 • povinnost nezamlčet žádné skryté poplatky v souvislosti se službami "Dodavatele"

 • povinnost kontrolovat kvalitu výuky a výcviku jednotlivých lektorů

 • povinnost informovat "Žáka" o všech provozních změnách týkajících se jeho osoby ( např. nabídka umístění na mimořádných závěrečných zkouškách )

 • povinnost dodržovat zákonem předepsané osnovy

 • povinnost zachovat morální, lidský a etický kodex všech lektorů "Dodavatele" vůči každému "Žákovi"

 • povinnost dodržovat nařízení nadřízeného orgánu

8.

Služba INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA A VÝCVIK  prováděná "Dodavatelem"  vztahuje se též pro rozšiřující, doplňující a sdružený výcvik - popis služby :

 • výuku ( teorie ) a výcvik ( praxe ) lze zahájit kdykoliv, i jednotlivě ( "Žák" nemusí čekat na naplnění kurzu )

 • první zahajovací hodina je věnována kontrole a kompletaci potřebných formulářů, seznámení s průběhem výuky a výcviku, "Žák" je seznámen s výukovým CD-ROM, obdrží Doporučený výukový plán a první domácí úkol z teorie

 • individuální výcvik je sice samostudium, ale dle zákona je "Žák"  povinen docházet na tzv. konzultační hodiny a další hodiny teorie a to včetně opakování a přezkoušení (uvedeny na webových stránkách)

 • "Dodavatel" má právo pozastavit "Žákovi" praktický výcvik, pokud jeho teoretické znalosti jsou více než podprůměrné

 • teprve po prodělání prvotní předepsané výuky a výcviku, může "Žák" zahájit výcvik z praktického řízení vozidla ( cvičné jízdy )

 • praktický výcvik se prolíná vzájemně s teoretickou výukou

 • v polovině výuky a výcviku je "Žák" automaticky nominován na plánovaný termín závěrečných zkoušek, aby nedošlo k prodlení mezi ukončením výcviku a zkouškami

 • veškerá výuka a výcvik jsou časově plánovány tak, aby byl plánovaný termín závěrečných zkoušek dodržen

 • v případě, že se "Žák" na zkoušky ještě necítí být připraven, samozřejmě je možné rezervaci na zkouškách zrušit a zkoušky oddálit, bez jakýkoliv sankcí

9.

Zákonem stanovené důležité lhůty, které by měl znát každý "Žák" :

 • platnost vašeho razítka na formuláři " Posudek o zdravotní způsobilosti " má platnost pouze 3 měsíce, proto se přihlaste do autoškoly PŘED uplynutím této lhůty

 • existuje možnost, že bude "Žák" nucen přerušit výuku a výcvik ( zdravotní, či jiné důvody ), toto přerušení je samozřejmě možné, ale POZOR, výuku a výcvik MUSÍ "Žák" UKONČIT DO 18ti MĚSÍCŮ ode dne zahájení výuky a výcviku. V opačném případě celá výuka a výcvik PROPADÁ a není již možné uznat prodělané hodiny ! "Žák" by musel zahájit výuku a výcvik znova, od nuly.

 • každý "Žák" skládá v současné době dvě závěrečné zkoušky ( u skupin Ř.O. - B ). Každá ze zkoušek (jeden test z teorie a praktická jízda ) je nezávislá. Ta zkouška, z které "Žák" úspěšně uspěje má platnost 6 měsíců. Naopak zkoušku, ze které "Žák" neprospěl si musí opravit DO 6ti MĚSÍCŮ ! Po této lhůtě PROPADÁ celá výuka a výcvik, i úspěšně složená zkouška.

 • žák, který úspěšně složil obě závěrečné zkoušky, musí požádat o vydání řidičského průkazu do 6ti měsíců ode dne 1. závěrečné zkoušky, v opačném případě musí požádat o opětovné přezkoušení zkušebním komisařem, jedná se o tzv. přezkoušení z odborné způsobilosti ( opět zkouška z jízdy a testu )

 • opakovaná zkouška smí být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů ( "Žák" může jít na opakovanou zkoušku nekonečně mnohokrát - není stanoveno )

 • opakovaná zkouška u žadatelů pro VRÁCENÍ ŘIDIČÁKU ( přezkoušení z odborné způsobilosti ) smí být provedena pouze 1 x , pokud "Žák" neprospěl, musí prodělat v autoškole NOVÝ VÝCVIK z předmětu, z kterého neprospěl. POKUD "Žák" prospěl u obou zkoušek, musí požádat o vrácení řidičáku do 30ti dnů !!! Po uplynutí této lhůty obě zkoušky pozbývají platnosti.

10.

Služba KONDIČNÍ JÍZDY prováděné "Dodavatelem" - popis služby

 • tato služba slouží řidičům s platným řidičským oprávněním, kteří nemají uložen zákaz k řízení motorových vozidel ( nebo nejsou ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel ) a kteří jsou zdravotně způsobilí k řízení motorových vozidel

 • řidič, který dosáhl věku 65 let, je povinen při přihlášení se k čerpání kondičních jízd, předložit "Posudek lékařské způsobilosti" potvrzený praktickým lékařem, tento posudek, společně s občanským a řidičským průkazem je řidič povinen mít u sebe v průběhu konání kondičních jízd

 • před samotným zahájením kondičních jízd je řidič povinen se dostavit do sídla " Dodavatele", kde bude vyzván k vyplnění přihlášky k čerpání kondičních jízd

11.

Služba VRÁCENÍ ŘIDIČÁKU prováděné "Dodavatelem" - popis služby

 • tato služba slouží řidičům, kterým skončil uložený zákaz k řízení motorových vozidel nebo skončil výkon sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel  a kteří jsou zdravotně způsobilí k řízení motorových vozidel

 • řidič, který dosáhl věku 65 let, je povinen při přihlášení se ke službě "Vrácení řidičáku", předložit "Posudek lékařské způsobilosti" potvrzený praktickým lékařem

 • před samotným zahájením služby " Vrácení řidičáku "  je řidič povinen se dostavit do sídla " Dodavatele", kde bude vyzván k vyplnění přihlášky k čerpání služby

12.

Úhrada kurzovného - individuální výcvik pro skupiny  B

 • "Žák" je na základě vzniku smluvního vztahu povinen uhradit sjednané kurzovné nebo jeho část ( byla-li sjednána úhrada kurzovného ve splátkách) , nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne podání přihlášky, tzv. "Žádosti". Úhrada může být provedena hotově  nebo převodem dle platebních informací, které jsou "Žákovi" předány "Dodavatelem" v den podání "Žádosti"

 • Cena kuzovného je pro "Žáka" neměnná po dobu 6ti měsíců ode dne vzniku smluvního vztahu. Pokud "Žák" přeruší výuku a výcvik a dojde tímto k porušení povinnosti "Žáka" dle bodu 5., je žák povinen doplatit rozdíl v ceně kurzovného, pokud je tato cena vyšší než v den vzniku smluvního vztahu. Pro výpočet rozdílu ceny kurzovného se vychází z ceny vzniku smluvního vztahu a ceny kurzovného platného v den opětovného zahájení výuky a výcviku.

13.

Úhrada sjednané ceny - kondiční jízdy pro skupiny B

 • "Žák" je na základě vzniku smluvního vztahu povinen uhradit dohodnutou cenu nebo jeho část ( byla-li sjednána úhrada ve splátkách) , nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne podání přihlášky. Úhrada může být provedena hotově  nebo převodem dle platebních informací, které jsou "Žákovi" předány "Dodavatelem" v den podání "Přihlášky k čerpání kondičních jízd"

14.

Úhrada správního poplatku autoškole - vrácení řidičáku pro skupiny B

 • "Žák" je na základě vzniku smluvního vztahu povinen uhradit dohodnutou cenu nebo jeho část ( byla-li sjednána úhrada ve splátkách) , nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne podání přihlášky, tzv. "Žádost o vrácení řidičského oprávnění". Úhrada může být provedena hotově nebo převodem dle platebních informací, které jsou "Žákovi" předány "Dodavatelem" v den podání "Žádosti o vrácení řidičského oprávnění"

15.

Uplynutí zákonné lhůty pro výuku a výcvik - platí pro individuální výcvik pro skupiny B

 • Jak již bylo řečeno v bodě 9 výše, "Žák" musí ze zákona ukončit výuku a výcvik úspěšnými závěrečnými zkouškami do 18ti měsíců ode dne podání přihlášky, tzv. "Žádosti" . Pokud se tak nestalo a "Žák" žádá vrácení uhrazeného kurzovného nebo jeho části s argumentem, že mu ze zákona propadl výcvik a výuka, tuto nastalou situaci řeší bod 16 těchto Obchodních podmínek. V tomto případě je nutné vymezit důvod ukončení výuky a výcviku. Po stanovení důvodu ukončení výuky a výcviku pak vyplývá následné finanční vyrovnání obou stran. Žádost o ukončení výuky a výcviku musí být podána písemně na adresu autoškoly.

16.

Žákem provedené ukončení individuální, doplňovací nebo rozšiřovací výuky a výcviku před prvními závěrečnými zkouškami ( skup. B ) a finanční vyrovnání mezi "Žákem" a "Dodavatelem" - dále jen " Ukončení "

 • " Ukončení " je možné za dodržení dále uvedených podmínek, které navazují na bod 5, těchto Obchodních podmínek - tedy "Povinnosti "Žáka". Pro užitý výraz " den " je míněn "1 kalendářní den. Jedná-li se o pracovní den, je tento termín výslovně uveden. Ceník je uveden na www.autoskola66.cz.

 • " Ukončení " z osobních důvodů - písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku musí "Žák" podat písemně u "Dodavatele" nejpozději do 10 dnů ode dne podání přihlášky, tzv. "Žádosti". Nedojde-li k tomuto aktu, "Žák" je povinen uhradit plnou výši sjednaného kurzovného dle platného ceníku, ke dni kdy se "Žák" přihlásil k čerpání služby, vzhledem k tomu, že "Dodavatel" s výnosem ze sjednané služby počítal. Podá-li však "Žák" řádnou písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku ve stanovené lhůtě, " Dodavatel " provede vyúčtování prodělané výuky a výcviku, je připočten administrativní storno poplatek  ve výši 1800,-Kč a rozdíl mezi složenou částkou a zmíněným součtem je "Žákovi" vyplacen hotově do 30 dnů od podání žádosti o "ukončení".

 • " Ukončení " na základě ztráty zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vzniklé v průběhu výcviku - "Žák" je povinen ihned oznámit tuto skutečnost "Dodavateli" a okamžitě ukončit praktické jízdy ve cvičném vozidle. Písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku musí "Žák" podat u  "Dodavatele" nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku " ztráty zdravotní způsobilosti ". Nedojde-li k tomuto aktu, "Žák" je však povinen uhradit 90% sjednaného kurzovného dle platného ceníku, kdy se "Žák" přihlásil k čerpání služby, vzhledem k tomu, že "Dodavatel" s výnosem ze sjednané služby počítal. S přihlédnutím na důvod "ukončení" je úhrada kurzovného snížena o 10%. Podá-li však "Žák" řádnou písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku ve stanovené lhůtě, " Dodavatel " provede vyúčtování prodělané výuky a výcviku, je připočten administrativní storno poplatek Autoškoly ROUTE 66 ve výši 1800,-Kč a rozdíl mezi složenou částkou a zmíněným součtem je "Žákovi" vyplacen hotově do 30 dnů ode podání žádosti o "ukončení". Další podmínkou pro zmíněné vyúčtování je předložení lékařské zprávy, kde je uvedeno datum vzniku ztráty zdravotní způsobilosti.

 • " Ukončení " na základě zákazu k řízení motorových vozidel ( nebo je "žák" ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel ) vzniklém v průběhu výcviku - "Žák" je povinen ihned oznámit tuto skutečnost "Dodavateli" a okamžitě ukončit praktické jízdy ve cvičném vozidle . Písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku musí "Žák" podat u "Dodavatele" nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku "ztráty zdravotní způsobilosti ". Nedojde-li k tomuto aktu, "Žák" je  povinen uhradit cenu sjednaného kurzovného v plné výši , dle platného ceníku, kdy se "Žák" přihlásil k čerpání služby, vzhledem k tomu, že "Dodavatel" s výnosem ze sjednané služby počítal. Podá-li však "Žák" řádnou písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku ve stanovené lhůtě, " Dodavatel " provede vyúčtování prodělané výuky a výcviku, je připočten administrativní storno poplatek ve výši 1800,-Kč a rozdíl mezi složenou částkou a zmíněným součtem je "Žákovi" vyplacen hotově do 30 dnů od podání žádosti o "ukončení".

 • " Ukončení " ze zdravotních důvodů bez ztráty zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel - písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku musí "Žák" podat v sekretariátu "Dodavatele" nejpozději do 10 dnů ode dne vzniku "zdravotních důvodů ". Nedojde-li k tomuto aktu, "Žák" je však povinen uhradit 90% sjednaného kurzovného dle platného ceníku, kdy se "Žák" přihlásil k čerpání služby, vzhledem k tomu, že "Dodavatel" s výnosem ze sjednané služby počítal. S přihlédnutím na důvod "ukončení" je úhrada kurzovného snížena o 10%. Podá-li však "Žák" řádnou písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku ve stanovené lhůtě, " Dodavatel " provede vyúčtování prodělané výuky a výcviku, je připočten administrativní storno poplatek Autoškoly Route 66 ve výši 1800,-Kč a rozdíl mezi složenou částkou a zmíněným součtem je "Žákovi" vyplacen hotově do 30 dnů od podání žádosti o "ukončení". Další podmínkou pro zmíněné vyúčtování je předložení lékařské zprávy, kde je uvedeno datum vzniku zdravotních potíží.

 • " Ukončení " z důvodu úmrtí " Žáka" či zranění s trvalými následky - " Dodavatel " provede pozůstalým dědicům vyúčtování bez administrativního storno poplatku. V případě zůstatku za nevyčerpané hodiny je částka vyplacena ihned na první dohodnuté schůzce.

 • " Ukončení " z důvodu nevyléčitelné nemoci " Žáka" - " Dodavatel " provede vyúčtování bez administrativního storno poplatku. V případě zůstatku za nevyčerpané hodiny je částka vyplacena ihned na první dohodnuté schůzce. Podmínkou pro zmíněné vyúčtování je předložení lékařské zprávy, kde je uvedeno datum vzniku pracovní neschopnosti, diagnóza nemoci a prognóza nemoci.

 • " Ukončení " u " Žáka" s průkazem snížené pracovní schopnosti ( invalidé, plný i částečný invalidní důchod ) - " Dodavatel " provede vyúčtování bez administrativního storno poplatku. V případě zůstatku za nevyčerpané hodiny je částka vyplacena ihned na první dohodnuté schůzce. Podmínkou pro zmíněné vyúčtování je předložení dokladu prokazující invaliditu.

 • " Ukončení " objednaných kondičních jízd - uplynula-li lhůta 30-ti dnů ode dne úhrady objednané služby, včetně dne úhrady, nelze za objednanou službu vrátit peníze. Uplynula-li lhůta kratší než 30 dnů ode dne úhrady, včetně dne úhrady, žadateli o ukončení náleží k vrácení 65% z uhrazené ceny za službu.

 

17.

Autoškolou ( "Dodavatelem" )  provedené ukončení individuální, doplňovací nebo rozšiřovací výuky a výcviku před prvními závěrečnými zkouškami ( skup. B ) a finanční vyrovnání mezi "Žákem" a "Dodavatelem" - dále jen " Ukončení "

 • "Dodavatel" může předčasně ukončit smluvní vztah se "žákem" , pokud došlo k porušení povinností žáka ( např. nedocházení na objednané hodiny výuky a výcviku, poškozování dobrého jména autoškoly, agresivita "žáka" v hodinách výuky a výcviku, fyzické násilí ze strany "žáka" v hodinách výuky a výcviku atd. viz bod 5 ). Porušením povinností žáka dle bodu 5 se jedná o porušení smluvního vztahu ( porušení smlouvy ) a "Žák" je  povinen uhradit cenu sjednaného kurzovného v plné výši, dle platného ceníku, kdy se "Žák" přihlásil k čerpání služby, vzhledem k tomu, že "Dodavatel" s výnosem ze sjednané služby počítal.

18.

Přerušení výuky a výcviku na dobu ne delší než 18 měsíců

 • "Žák" může přerušit výuku a výcvik po podání písemné žádosti, kde je vyznačeno přibližné datum opětovného zahájení výuky a výcviku. Ukončení výuky a výcviku završené závěrečnými zkouškami však musí proběhnout v zákonné lhůtě, tedy nejpozději do 18ti měsíců ode dne zahájení výuky a výcviku ( viz bod 9 ). Pokud "žák" uhradil při zahájení výuky a výcviku pouze 1.splátku kurzovného, další doplatek kurzovného vychází z ceny kurzovného, která platila v den nástupu "žáka".

19.

        Zánik firmy "Dodavatele" - dojde-li k tomuto okamžiku, dá se předpokládat, že ukončení činnosti  bude předem plánováno. Proto všichni přihlášení "žáci" budou       svědomitě předvedeni k závěrečným zkouškám. Ti "žáci", kteří požádají ihned o převod do jiné autoškoly, mají právo žádat o bezodkladné finanční vyrovnání bez účtování administrativního storna poplatku.

 

20.

Souhlas s Obchodními podmínkami "Dodavatele"

 • Nesouhlasíte-li s našimi Obchodními podmínkami a vaše přihláška, tzv. "Žádost" nebo " Přihláška k čerpání kondičních jízd" byla vámi již podána, můžete odstoupit od smluvního vztahu do 7 dnů ode dne podání přihlášky do výcviku ( individuální, rozšiřující, doplňující, vrácení řidičáku, kondiční jízdy) a to pouze písemnou formou. "Dodavatel" vám provede vyúčtování nevyčerpaných vyučovacích hodin s účtováním symbolického administrativního poplatku ve výši 200,-Kč.

 • Podáním "Žádosti" nebo " Přihláškou k čerpání kondičních jízd" vzniká smluvní vztah mezi "Žákem " a "Dodavatelem" a nevyužitím zmíněné lhůty 7 dnů tak "Žák" vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami.


 

V Hradci Králové 1. 7. 2015